Procedura bezpieczeństwa podczas trwania konsultacji z uczniami

Procedura bezpieczeństwa

w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im Władysława „Oseta „Wasilewskiego

 podczas trwania konsultacji z uczniami

w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki

w związku z COVID-19

 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Uczeń wchodzi do szkoły dezynfekuje ręce po wejściu do szkoły, pracownik dezynfekuje niezbędne przybory. 
 3. Uczeń przychodzi na konkretną godzinę konsultacji, unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans ok. 1,5 metra przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić   w zastępstwie innego ucznia.
 5. Przy wejściu uczeń wpisany jest na listę osób przebywających w szkole. Pracownik obsługi zawiadamia nauczyciela o przybyciu ucznia na konsultacje   i podaje mu numer sali w której przebywa nauczyciel. przed wejściem do sali ma obowiązek dezynfekcji dłoni, po tym bezpośrednio udaje  się do wyznaczonej na konsulatację sali.
 1. Uczniowie i opiekunowie przebywają w wyznaczonych salach w maseczkach lub przyłbicy. Dodatkowo opiekunowie mają założone rękawiczki. Po rozpoczęciu zajęć nauczyciel decyduje czy uczeń może zdjąć ochronę twarzy, czy nie, każdorazowo pyta również ucznia o jego zdanie w tej kwestii.
 2. Sala lekcyjna jest dezynfekowana bezpośrednio po konsultacjach każdej z grup, lub po konsultacjach indywidualnych, a podczas konsultacji zachowane są warunki reżimu sanitarnego. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 3. Osoby pracujące z młodzieżą mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra.
 4. W sali może znajdować się maksymalnie 12 osób.
 5. Uczeń zaopatrzony jest w przybory do pisania, przyniesione z domu, niemożliwe jest pożyczanie ich od innych uczniów, nauczycieli.
 6. Nauczyciel jest obecny na konsultacjach po wcześniejszym zgłoszeniu się ucznia, który ma potrzebę skorzystania z nich (uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela 2 dni wcześniej).
 7. Terminy i godziny konsultacji zostaną podane do wiadomości uczniów i rodziców po zebraniu przez szkołę deklaracji.
 8. W przypadku stwierdzenia w szkole wystąpienia objawów chorobowych charakterystycznych dla SARS- CoV-2 zostanie zastosowany „algorytm postępowania”:

typowe objawy dla SARS-CoV-2

 • temperatura ciała powyżej (+)38 o C
 • suchy kaszel
 • duszności

           ponadto mogą wystąpić utrata smaku, węchu, problemy żołądkowe, u dzieci wysypka.

Jeżeli występuje jeden z w/w objawów (osoba nie jest alergikiem, nie spożyła produktów alergizujących, objawy wystąpiły nagle należy:

 • odizolować osobę od reszty grupy
 • powiadomić opiekuna prawnego
 • powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 • przygotować listę osób przebywających w placówce wraz z numerami kontaktowymi telefonów na potrzeby dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez PPIS.
 • zablokować możliwość przemieszczania się, tj. przybywania do i opuszczania placówki do czasu odwołania przez PPIS blokady obiektu

Po konsultacji z PPIS zostaje wdrożona procedura dezynfekcji placówki.