II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Samochodowej na Politechnice Warszawskiej

W dniu 17 marca 2018 roku uczestniczyliśmy w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Samochodowej na Politechnice Warszawskiej na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Była to już XIX edycja konkursu. Szkolę reprezentowali: Robert Szcześniak 2TFS, Daniel Wójcik 3TFS, Dawid Wojcieszak 4TFS i Sebastian Chudziński 3A. Olimpiada organizowana jest w celu:

1) stworzenia motywacji do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach o profilu samochodowym i pokrewnych oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia;

 2) pobudzania uczniów – przyszłych pracowników branży motoryzacyjnej – do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia), jak również do szlachetnego współzawodnictwa;

 3) upowszechniania najnowszej wiedzy z zakresu techniki samochodowej oraz technologii napraw pojazdów, jak również wzorców etyki zawodowej, a także rozwijania kultury technicznej;

 4) zainspirowania rywalizacji między szkołami o profilu samochodowym i pokrewnych o miano szkoły roku. Podstawami prawnymi organizacji olimpiady są: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), - § 31.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015, poz. 673).

 Olimpiada jest finansowana ze środków własnych organizatora oraz ze środków pozyskanych od sponsorów. Tematyka olimpiady obejmuje treści merytoryczne zawarte w podstawach programowych kształcenia w zawodach technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz poszerza je o materiał uzupełniający, publikowany w ogólnodostępnej literaturze i czasopismach (mediach) specjalistycznych. Sponsorami Olimpiady były czołowe firmy z branży motoryzacyjnej:

BOSCH, Magneti Marelli, LIQUI MOLY, SCANIA, Gazeta Auto Moto Serwis, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności i wiele innych przedsiębiorstw z segmentu techniki.

Testy i zadania z zakresu wiedzy motoryzacyjnej nie sprawiły większych trudności naszym uczniom. Najwięcej trudności sprawiło nam nagłe załamanie pogody w postaci zasp śnieżnych i trudności komunikacyjne w dotarciu do Warszawy na Politechnikę. Pozyskaliśmy nowe doświadczenia i wiedzę oraz materiały merytoryczne od sponsorów. Segment rozwoju motoryzacji jest na pewno najszybciej rozwijającą się dziedziną przemysłu. Dlatego bezpośredni kontakt i bycie wśród najlepszych jest bardzo istotne. Uczniów przygotowywali i sprawowali opiekę nauczyciele: Mariusz Chyb i Paweł Wiatr.